Total Commander – kombinim tastesh

3
1507
Kombinime tastes

Total Commander në shqip
Total Commander – referencë
Printo

Total Commander 8.50

Tasti – Veprimi

F1 – Ndihmë
F2 – Rilexo burimin e dritares
F3 – Shfaq filet
F4 – Korrigjo/Edito filet
F5 – Kopjo filet
F6 – Riemëro/transfero filet
F7 – Krijo drejtori
F8 ose DEL – Fshij filet
F9 – Aktivizon menynë kryesore të fileve (përdor tastet e shigjetave majtas/djathtas/poshtë)
F10 – Aktivizon menynë si F9, ose del nga menyja
ALT+F1 – Ndryshon diskun e majtë
ALT+F2 – Ndryshon diskun e djathtë
ALT+F3 – Përdor shfaqës të jashtëm
ALT+F4 – Dalje, mbyll programin
ALT+F5 – Paketon filet e zgjedhur
ALT+F6 – Depaketon të gjitha filet nga arkivi nën kursor (nuk funksionon në Windows 95!)
ALT+F7 – Gjej
ALT+F8 – Hap listën e historisë në linjën e komandave
ALT+F9 – Si për ALT+F6 (pasi ALT+F6 është i thyer në Win-95)
ALT+SHIFT+F9 – Teston integritetin e arkivit
ALT+F10 – Hap një dritare me strukturën e drejtorive
LT+majtë/djathtë – Hap drejtorinë para/prapa në listën e drejtorive të sapo vizituara
ALT+poshtë – Hap listën e drejtorive të sapo vizituara
SHIFT+F2 – Krahason listat e fileve
SHIFT+F3 – Shfaq filin nën kursor, kur ke zgjedhur disa file
SHIFT+F4 – Krijon një fil të ri teksti për editim
SHIFT+F5 – Kopjon filet (me riemëro) në drejtorinë e njëjtë
CTRL+SHIFT+F5 – Krijon referencë (shortcut) për filet në drejtori
SHIFT+F6 – Riemëron filet direkt në të njëjtën drejtori
SHIFT+F10 – Shfaq përmbajtjen e nën-menysë
SHIFT+ESC – Minimizon Total Commander
NUM + – Zgjeron mundësitë
NUM – – Ngushton mundësitë
NUM * – Zgjedhje e përkundërt
NUM / – Rikonstrukton zgjedhjen
CTRL+NUM + – Zgjedh gjithçka
CTRL+NUM – – Lër gjithçka
ALT+NUM + – Zgjedh gjitha filet e të njëjtit tip/zgjerim
Backspace / CTRL+ – Kalon tek drejtoria parësore (si në DOS me cd..)
CTRL+PgDn – Hap drejtorinë/arkivin aktual (edhe për arkivet vetë-depaketues .EXE)
CTRL+< – Hidhet tek drejtoria bazë (root)
CTRL+majtë/djathtë – Hap drejtorinë/arkivin në dritaren e destinacionit. Nëse kursori nuk është mbi emrin e drejtorisë, atëherë drejtoria ekzistuese do shfaqet në vend të saj.
CTRL+F1 – Paraqet info ‘shkurt’ të fileve (vetëm emrat e fileve)
CTRL+F2 – Paraqet info të ‘plotë’ të fileve (të gjitha hollësitë)
CTRL+F3 – Radhit sipas emrit
CTRL+F4 – Radhit sipas tipit
CTRL+F5 – Radhit sipas datës/orës
CTRL+F6 – Radhit sipas madhësisë
CTRL+F7 – Pa renditje
CTRL+F8 – Paraqet strukturën e drejtorive të dritares tjetër
CTRL+F9 – Printon filin nën kursor, duke përdorur një program shoqërues
CTRL+F10 – Paraqet të gjitha filet
CTRL+F11 – Paraqet vetëm programet
CTRL+F12 – Paraqet filet e përcaktuara nga përdoruesi
TAB – Ndërron kursorin në dritaret e fileve (majtas/djathtas)
Shkronjë – Drejtohet për tek linja e komandës, kursori hidhet në linjën e komandës
INSERT – Zgjedh filin ose drejtorinë
SPACE – Zgjedh filin ose drejtorinë (si INSERT). Nëse kemi drejtori nën kursor, përmbajtja e kësaj drejtorie llogaritet dhe ajo tregohet në vend të etiketës < DIR >
ENTER – Hap drejtorinë/ekzekuton programin/ekzekuton programin e shoqëruar me filin dhe linjën e komandës nëse s’është bosh. Nëse drejtoria e burimit shfaq përmbajtjen e një arkivi, atëherë jepet informacion i mëtejshëm për filin e paketuar
SHIFT+ENTER – Si në rastin e ENTER
ALT+SHIFT+ENTER – Llogarit përmbajtjen e të gjitha drejtorive në drejtorinë aktuale, në vend të etiketës < DIR >
ALT+ENTER – Shfaq cilësitë.
CTRL+B – Dega e drejtorisë: shfaq në formë filesh përmbajtjen e drejtorisë aktuale dhe të nën-drejtorive
CTRL+D – Hap listën e drejtorive favorite (hotlist, ‘bookmarks’)
CTRL+F – Të lidh me serverin FTP
CTRL+SHIFT+F – Ndërpren lidhjen me serverin FTP
CTRL+N – Krijon lidhje të re FTP (URL me adresën e pritësit)
CTRL+I – Kalon tek drejtoria e destinacionit (si TAB)
CTRL+L – Llogarit hapësirën e zënë (të fileve të zgjedhur)
CTRL+M – Ndryshon gjendjen e transferit FTP
CTRL+P – Kopjon rrugën aktuale tek linja e komandave
CTRL+Q – Shfaq ‘Pamjen e shpejtë’ në vend të listës së fileve
CTRL+R – Rilexon drejtorinë e burimit
CTRL+T – Mjeti Multi-Riemërim
CTRL+U – Shkëmben dritaret e listës së fileve
CTRL+C – Kopjon filet në clipboard (32 bit)
CTRL+X – Pret filet në clipboard(kujtesa e përkohëshme)(32bit)
CTRL+V – Fut brenda nga clipboard në drejtorinë aktuale(32 bit)
ALTGR+Shkronjë ose
CTRL+ALT+Shkr. – Kërkim i shpejtë për emrin e filit (duke filluar me shkronjë specifike) në drejtorinë aktuale

Linja e komandave: Tastet

Nëse Total Commander është aktiv, pothuajse të gjitha tastet kombinohen në lidhje me linjën e komandave.
Këtu paraqitet kombinimi i disa prej tasteve:

ENTER – Linja e komandave ekzekutohet nëse ajo përmban së paku një karakter (ose fillon programi nën kursor në dritaren aktuale). Nëse komanda është cd, md ose rd, ajo ekzekutohet brenda për brenda. Nëse kemi të bëjmë me një komandë të brendshme të DOS-it, atëherë DOS-i ekzekutohet me anë të kësaj komande. Përndryshe, do ekzekutohet një program me emrin në fjalë.
SHIFT+ENTER – Ashtu si ENTER, por me komandën e procesit /c. Pasi programi i thirrur nga DOS-i ka përfunduar, dritarja e tij nuk mbyllet automatikisht. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse fili ‘noclose.pif’ është në dritaren aktuale.
CTRL+ENTER – Fili nën kursor i drejtorinë aktuale shkruhet në linjën e komandave.
CTRL+SHIFT+ENTER – Fili nën kursor, së bashku me rrugën e tij, shkruhet në linjën e komandave.
CTRL-kursori poshtë ose ALT+F8 – Hapet lista me linjat e komandave të fundit (history-list). Mbani të shtypur tastin CTRL dhe përdorni tastet e kursorëve lart / poshtë për të zgjedhur një linjë. Duke shtypur tastin e majtë ose të djathtë, mund të editoni linjën e komandave.
TAB ose tastet e shigjetave – TAB dhe shigjetat lart/poshtë lëvizin barin e kursorit nga linja e komandave në dritaret e fileve. Shigjetat majtas/djathtas lëvizin barin e kursorit nga dritaret e fileve për tek linja e komandës, dhe përgjatë linjës së komandës. Nëse është zgjedhur ‘info shkurt’, tastet e shigjetave (kursorit) e lëvizin kursorin përgjatë drejtorisë së burimit. Duhet të mbani të shtypur tastin SHIFT për të lëvizur brenda linjës së komandës.
ESC ose CTRL+Y – Pastron linjën e komandës.
CTRL+K – Fshin nga fundi i linjës.
CTRL+W – Fshin fjalën në të majtë të kursorit.
CTRL+T – Fshin fjalën në të djathtë të kursorit.

3 KOMENTE

LINI NJË KOMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here