Total Commander – referencë

1
3637

Referencë

Total Commander në shqip
Kombinime tastesh
Printo

Total Commander

M E N Y J A   K R Y E S O R E

 • F i l e t
  Ndrysho atributet… – ndryshon atributet, datën dhe orën për filet e zgjedhur.
  Paketo… – paketon filet e zgjedhur në një arkiv.
  Depaketo filet specifike… – bën depaketimin e fileve (*.*). Përdor F5 brenda arkivit, për të depaketuar filet e zgjedhur.
  Testo arkivin(et)… – teston arkivin për gabime. Nëse arkivi është në rregull, nuk jepet informacion.
  Krahaso përmbajtjen… – krahason 2 file të zgjedhur, nga një fil në secilën dritare.
  Shoqëro me… – shoqëron tipin e një fili me një program / shton pika në nën-menynë e klikimit me anën e djathtë të miut.
  Shoqërime të brendshme (vetëm Total Commander) – bën shoqërime vetëm për file specifike brenda Total Commander, pa e afektuar sistemin.
  Cilësitë… – tregon cilësitë për filin, drejtorinë e zgjedhur(si ALT-ENTER).
  Llogarit madhësinë e zënë… – llogarit madhësinë që zë një fil apo dosje.
  Mjeti Multi-Riemërim… – jep mundësi për të riemëruar një numër filesh.
  Korrigjo komentin… – ju lejon të vendosni ose ndryshoni komentin e një fili të ruajtur në një fil që quhet descript.ion ose files.bbs.
  Printo – bën printimin e listës së fileve, ose përmbajtjen e një fili (të shoqëruar me një program).
  Ndaj/Bashko filin – ndan/bashkon një fil të madh në disa pjesë, psh. për ta ruajtur në disketa.
  Kodo/Dekodo – konverton filet binare në tekst të koduar, psh. për transportim përmes internetit.
  Krijo/Verifiko kontrollshumën – krijon/verifikon file teksti SFV, me të dhënat për filin e zgjedhur.
 • S h ë n j i m i
  Zgjedh grupin etj… – zgjedh/lësho file specifike (*,?) njëkohësisht; psh. *.txt *.doc, etj.
  Ruaj zgjedhjen – ruan zgjedhjen e bërë.
  Krahaso dosjet – zgjedh filet e reja në të dy dosjet.
  Shënjo filet e reja, fshih të njëjtit – si më sipër, përjashton filet e njëjtë.
 • K o m a n d a t
  CD Struktura – paraqet strukturën e dosjeve; mund të zgjedhësh një dosje, ose ta printosh.
  Kërko… – kërkon filet sipas emrit, datës, etj. ose tekstit në një fil (dhe arkive).
  Emri i diskut… – ndryshon emrin e diskut ( nuk lejohen si karaktere: ? / | ¦ . , ; : + = <> [ ] ( ) & ^ * ” \ ).
  Info për sistemin – jep informacion për pajisjet, programet dhe rrjetin e fqinjësisë.
  Sinkronizo dosjet – krahason filet (dhe nëndosjet) në dy dosje dhe shton filet, që mungojnë.
  Dosjet e preferuara – paraqet listën e konfigurueshme të dosjeve më të përdorshme (CTRL-D).
  Prapa – shkon tek dosjet e vizituara më parë (ALT-shigjeta majtas) – Provo edhe ALT-shigjeta poshtë!
  Hap dritare në DOS – fillon DOS-promt në një dritare të ndarë (përcaktuar me shell=i në config.sys).
  Paraqit filet (me nëndosje) – paraqet një dosje/disk në formë filesh…
  Hap dosjen Desktop – hap dosjen e fillimit të Windows.
  Menaxheri i transferimit në sfond… – hap një dritare në sfond për menaxherin e ngarkimit/transferimit.
  Burimi < -> Objektivi – këmben dritaret e fileve (CTRL-shigjetat).
  Objektivi = Burimi – barazon përmbajtjen e dritareve të fileve.
 • R r j e t i
  Lidhjet me rrjetin – bën lidhjen/daljen nga rrjeti i fqinjësisë.
  Ndërprit drejtuesit e rrjetit – bën ndërprerjen e drejtuesve aktualë me rrjetin e fqinjësisë.
  Ndaj dosjen – lejon ndarjen e një dosjeje nën kursor me rrjetin e fqinjësisë.
  Ndërprej ndarjen e dosjes – ndërpret ndarjen e dosjes me rrjetin e fqinjësisë.
  Paraqit ndarjet e Admin – paraqet ndarjet administrative si C$ në një makinë në distancë.
  FTP – lidhje… – jep mundësi të lidhesh me një server FTP, të ruajtur në listë që më parë.
  FTP – lidhje e re… – si në rastin e lidhjes me butonin URL.
  FTP – ndërprej lidhjen – bën ndërprerjen e lidhjes me internetin.
  FTP – trego filet e fshehta – paraqet edhe filet e fshehta të serverit FTP.
  Shkarkim FTP nga lista – bën ngarkimin në bazë të listës që ke ruajtur më parë.
  PORTË lidhjeje me PC tjetër – provon të gjejë PORTËN e lidhjes me një kompjutër tjetër në rrjet.
 • S h f a q j a
  Info shkurt/plotë – paraqet emrat dhe tipin e fileve / të gjithë informacionin e përmbajtjes së filit.
  Përshtat klolonat – mund të zgjedhni një nga 29 mënyrat e përshtatjes së kolonave.
  Struktura – opsioni Strukturë shfaq strukturën e dosjeve.
  Ndaj strukturën… – opsioni Ndaj strukturën ju lejon të paraqitni një, dy ose panelin me strukturë të ndarë.
  Paraqit miniaturat – paraqet pikturat për tipe të ndryshme filesh.
  Pamje e shpejtë – hap një dritare listë të vogël brenda Total Commander në vend të dritares së fileve.
  Shtrirje vertikale – vendos dritaret mbi njëra-tjetrën. Përdoret nëse keni emra të gjatë filesh.
  Tabelor i ri për dosjet – shfaq një tabelor të ri në panelin aktiv.
  Të gjitha filet/programet/përshtat/filet e zgjedhura – paraqet të gjithë filet / vetëm programet / përcakton cilat file do të paraqiten (psh. *.txt *.wri) / vetëm filet e zgjedhura.
  Emri/Zgjerimi/Koha/Madhësia/Pa renditje – paraqet filet sipas zgjedhjes së njërës prej pikave të menysë.
  Renditje e përkundërt – paraqet filet në renditje të përkundërt me renditjen ekzistuese.
  Rilexo burimin – rilexon burimin e fileve në dritaren aktive.
 • K o n f i g u r i m i
  Mundësitë: Këtu jepen mundësitë për nën-menytë:

  1. Paraqitja – si duhet të duken dritaret në pamjen e parë, disqet, butonat, tabulatorët, etj.
  2. Ekrani – Vetëm 1 kopje hapur, tregon filet e fshehtë, ikonat, radhitjen, tekste ndihme.
  3. Veprimet – zgjedh me miun, NUM +, ben ruajtjen e paraqitjes, kërkim të shpejtë, etj.
  4. Gjuha – zgjedh gjuhën e punës për Windows Commander.
  5. Editori/Shfaqësi – zgjedh një program editimi për F4 dhe shoqëro filet me shfaqësin F3.
  6. Shkrimi – përcakton tipin e shkrimit në dritare dhe kutinë e dialogut, si dhe madhësinë e ikonave.
  7. Ngjyra – zgjedh ngjyrën e sfondit, kursorit, fileve, etj.
  8. Diverse – konfirmime, FTP, kombinime tastesh, tingujt…
  9. Paketuesit/Paletuesi ZIP – konfiguron rrugën për paketues të jashtëm dhe paketuesin e brendshëm ZIP.
  10. Tabelorët – ndryshon pozicionin për emrin, tipin, madhësinë, datën…

  Linja e butonave… – jep mundësi për të ndryshuar butonat. (Për një buton të vetëm, kliko me anën e djathtë të miut).
  Ruaj pozicionin/ndryshimet – ruaj pozicionin aktual / ndryshimet aktuale.

 • F i l l i m i
  Ndrysho menynë e fillimit – jep mundësi për të përcaktuar nën-menytë e fillimit për Total Commander.
  Ndrysho menynë kryesore – kalon automatikisht tek Konfigurimi – Mundësitë – Gjuha.
 • N d i h m a
  Indeksi – paraqet në anglisht të dhënat më të rëndësishme lidhur me Total Commander.
  Tastatiera – paraqet kombinime tastesh të përdorshme në Windows Commander.
  Info regjistrimi – jep informacione të nevojshme, për blerjen e licensës së përdorimit të Total Commander, si dhe ofron faturat e porosisë – në gjuhë të ndryshme.
  Vizito webfaqen e TotalCmd – lidhje me faqen e Total Commander me Internet.
  Rreth Total Commander – paraqet versionin në gjuhën e përdorur dhe regjistrimin ose jo të programit.

1 KOMENT

LINI NJË KOMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here